Дослідження метафори

  Сьогодні, досліджуючи суспільні думку та настрої, звертаються до різноманітних методів, найчастіше соціологічних, ігноруючи можливості лінгвістичного аналізу комунікативного простору, зокрема його метафоричних засобів. Як зазначає В. Шалак, «аналіз засобів масової інформації даєзмогу доходити висновків про стан розумів у суспільстві, про їх психологічне самопочуття, про взаємодію і вплив на різноманітні процеси» [4, с. 5].

Дослідження семантики мовних знаків і процесів її творенння знаходиться у ценрі уваги різних галузей гуманітарних наук, наприклад, етнічної психології, герменевтики, когнітивізму, семіотики, контрастивної лінгвістики, лінгвокультурології. Контрастивний метод дозволяє виявляти розходження в одиницях різних мовних рівнів на основі зіставлення певного комплексу знань про “компоненти”, “ситуації”, позначувані ФО загалом. Певне фразеологічне значення у специфічний спосіб може бути вербалізоване в іншій мові (словом, вільним словосполученням, реченням, ФО з іншою, ніж у мові-еталоні, мотиваційною основою).

Статтю присвячено дослідженню механізмів фразеотворення, які найчастіше відбуваються як метафоризація та метонімізація. Приділено увагу специфіці цих процесів. Розглянуто різні погляди на процеси метафоризації, метонімізації та символізації. З'ясовується роль символу під час фразеотворення.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, метафора, метонімія, символ, еталон, концепт, прототип.

This paper is devoted to survey of phrase construction mechanisms, which are often realized as metaphorisation and metonymisation. Attention is focused on those processes specificity. Different points of view on the metaphorisation and metonymisation processes are discussed. The role of symbol in phrase construction processes is cleared. 
Key words: phraseological unit, metaphor, metonymy, symbol, etalon, concept, prototype.

Статтю присвячено розглядові зооцентризму як принципу творення фразеологічної метафори. Також приділено увагу таким його виявам, як зооморфізм та зоометризм. Виокремлено моделі метафори, ґрунтованої на прототипних уявленнях про тварин. У зіставному аспекті розглянуто фразеологічні одиниці, які містять компонент – назву частини тіла тварини. Дослідження виконано на матеріалі близькоспоріднених мов.

У праці досліджено проблему розвитку прототипних уявлень та внутрішньомовної асиметрії на прикладі зоосемізмів. Дослідження ґрунтується на реконструкції прототипних атрибутів, здійсненої на фразеологічному матеріалі, різноманітному за походженням. У структурі прототипу виокремлено ядрову та периферійні зони.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, символ, прототип, атрибут, асиметрія, метафора.

In the article the problem of development of prototypes presentations and interlingual asymmetry is explored of zoosemisms example. The research is based on the reconstruction of prototypes attributes, carried out on different original phraseology material. Central and peripheral areas are selected in the structure of prototype.
Keywords: phraseology unit, symbol, prototype, attribute, asymmetry, metaphor.