Корпуснобазовані дослідження

  • Дослідження частотності біграм на матеріалі текстів Романа Іваничука, Василя Шкляра та Ліни Костенко / Лотоцька Н. Я., Кульчицький І. М., Левченко О.П. /Науковий вісник Східноєвропейського університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». – Луцьк, 2018. — С. 183-190.

Левченко О,. Бутельський Я. Гендерні особливості української художньої прози (за даними аналізу частотності колокацій у текстах 60-80-х та 2000-х років) // Олена Левченко, Ян Бутельський // ХХ-ХХІ століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метафорфози в українській мові та літературі: Монографія. – Оломоуць: Університет ім. Ф.Палацького в Оломоуці, 2016. – С.299-334.

У цьому дослідженні здійснено спробу на основі створеного дослідницького корпусу проаналізувати в гендерному аспекті вживання в сучасному українському художньому дискурсі такого засобу, як порівняння, яке є, свою чергою, вербалізацією когнітивної операції – порівняння, в основі якої лежить досвід контактування особи зі світом. Вивчення порівнянь дасть змогу зробити висновки про концептуальні й мовні картини світу сучасних жінок та чоловіків, а також дасть емпіричний матеріал для аналізу змін, які відбуваються в мовних картинах світу.
Ключові слова: порівняння, порівняльна стратегія, дослідницький корпус, концепт, вербалізація, частотність.

This study is an attempt to analyse the use of simile in the modern Ukrainian fiction discourse from the gender perspective based on the research corpus. Simile is the verbalization of the cognitive operation of comparison based on the experience of person's communication with the world. The study of similes will enable us to draw conclusions about the conceptual and linguistic picture of the world of modern men and women, as well as provide the empirical evidence needed to analyse the changes in the linguistic pictures of the world. Analysis of verbalized similes can help us make conclusions concerning attributes of particular concepts in the male and female pictures of the world.
Key words: simile, comparative strategy, research corpus, concept, verbalization, frequency.

W tym artykule podjęto próbę przeanalizowania na materiale  badawczego korpus, pod względem genderowym porównań jakie są używane w Ukraińskim współczesnym dyskursie literackim. Porównanie, jest z kolei, werbalizacją operacji poznawczej – porównanie, która opiera się na doświadczeniu kontaktu człowieka ze światem. Badanie porównań pozwoli wyciągnąć wnioski na temat pojęciowych i językowych obrazów świata, współczesnych mężczyzn i kobiet, jak również zapewnić materiał empiryczny dla analizy zmian zachodzących w językowych obrazach świata.
Słowa kluczowe: porównanie, porównawcza strategia, korpus badawczy, koncept, werbalizacja, częstotliwość.