Моделювання концептів

У статті на фразеологічному матеріалі досліджуються принципи вербалізації концептів з метою виявлення культурно значимої інформації. Демонструється взаємозв’язок концептів і тематичних груп символів, зокрема, на прикладі концепту Покарання.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, концепт, метафора, метафоричний принцип, символ.

In this article the principles of verbalization are analyzed with the on an idiomatic material for the cultural information definition. Concepts and thematic groups of symbol interconnection have demonstrated. It has demonstrated on the example of concept punishment.
Key words: idiomatic units, concept, metaphor, metaphorical principle, symbol.

Проблему концептуалізації емоцій активно досліджують у межах когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології. Низка праць, присвячених зазначеній темі, належить А. Вежбицькій [Wierzbicka 1996; Вежбицкая 1997; Wierzbicka 1998], яка пропонує методику дослідження концептів, базовану на моделюванні прототипних сценаріїв. Наприклад, автор доходить висновку про культурну зумовленість концепту нім. Angst і те, що границі між різними емоціями реальні, “їх нав’язують нам різні когнітивні сценарії”, створені культурою [Вежбицкая 2001: 118].

У праці досліджено специфіку компаративної вербалізації атрибуту червоний в українській мові, здійснено спробу виявлення прототипних референтів червоного на матеріалі дослідницького корпусу, даних асоціативних експериментів, лексикографічних джерел тощо. Розглянуто гендерну маркованість порівнянь.
Ключові слова: порівняння, кольороназва червоний, компаративна вербалізація, прототипний референт, гендерна маркованість. 

The article focuses on specificities of comparative verbalization of the attribute red in the Ukrainian language. An attempt is made to identify prototypical referents of red on the basis of a research corpus, associative experiment data, lexicographical sources etc. Gender markedness of similes is considered. 
Keywords: simile, color namered, comparative verbalization, prototypical referent, gender markedness.

Категорії простору та часу можна розглядати з кількох поглядів, як-от: специфіка вербалізації власне концептів Простір і Час та особливості вербалізації у термінах концептів Простір та Час. Мета цієї праці – дослідити національно-культурну специфіку прототипу довгий на матеріалі українських, білоруських, болгарських та польських порівнянь. Прототипами довгого у слов’янських мовах виступають назви одиниць виміру простору/часу, природних об’єктів, частин простору, пристроїв, інструментів, тварин, рослин та ін. Національно-культурної специфіки порівнянням надають компоненти – назви реалій, оніми тощо.
Ключові слова: фразеологія, простір, час, порівняння, прототип.

The categories of space and time can be considered from different points of view, for example: the specificity of verbalization of the concepts SPACE and TIME themselves and peculiarities of verbalization in the terms of the concepts SPACE and TIME. The aim of this study is to research the national-cultural specificity of the prototypes oflongbased on Ukrainian, Belarusian, Bulgarian and Polish similes. The prototypes oflongin Slavic languages are names of the units of measurement of space/time, natural objects, parts of space, devices, instruments, animals, plants etc. The national-cultural specificity of the similes is rendered by such their components as names of realia, proper names etc.
Key words: phraseology, space, time, simile, prototype.

У статті досліджено походження, референцію та розвиток значення низки фразеологічних одиниць, які містять кольороназву рожевий. Загалом приділено увагу символіці зазначеної кольороназви у фразеологічних системах близькоспоріднених мов.
Ключові слова: кольороназва, символ, фразеологічна одиниця, концептосфера.

In the article the origin and development of reference points of certain idioms that contain the pink color term have been examined. The main concern of the investigation was the symbolic meaning of the mentioned color name within phraseological systems of closely related languages.
Keywords: color term, symbol, phraseological unit, conceptual sphere.