Симболарій фразеології

У статті подано результати дослідження системи символів української фразеології. Приділено увагу ролі символу у процесі вербалізації. Проаналізовано типові приклади взаємодії концептуальних просторів. На прикладі низки ідеографічних груп символів продемонстровано типові кореляції між символами та відповідними концептами.

The results of research of symbols system in Ukrainian phraseology were given in the article. The great deal of attention was paid to the role of symbol in the process of verbalization. Typical examples of conceptual spaces interaction were analysed. Typical correlations between symbols and corresponding concepts were considered on a number of ideographic groups of symbols.

У монографії досліджено символи української та російської мов за допомогою концептуального аналізу на фразеологічному матеріалі із залученням лексичних даних, контекстуальних уживань. Загалом приділено увагу специфіці української та російської фразеологічних картин світу.
 
 
Левченко О. П. Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект: Монографія. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. - с.

Статтю присвячено проблемі переінтерпретації тілесного коду у вербальний. У праці досліджено в лінгвокультурологічному аспекті жестові фразеологічні одиниці, виокремлено типи таких ФО на основі зв’язку з позначуваним, запропоновано принципи фіксації у словниках жестових фразеологічних одиниць різних типів. Аналіз здійснено матеріалу, вибраного із фразеологічних словників української, російської, білоруської, болгарської та польської мов, художніх та публіцистичних текстів.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, концепт, метонімія, жест, тілесний та вербальний код.

This article is devoted to the reinterpretation problem of bodily code in verbal one. In this research phraseology units are explored in linguacultural aspect, types of gesture phraseology units are selected on the basis of denotatum, principles of fixing in the dictionaries different gesture phraseology units are offered. The analysis was realized on the basis of phraseology material, which was extracted from Ukrainian, Russian, Byelorussian, Bulgarian and Polish language dictionaries, artistic and publicistic texts.
Keywords: phraseology unit, concept, metonymy, gesture, bodily and verbal code.