Фразеографія

Фразеографія й виклики часу дво- та багатомовні словники порівнянь // Slawistische Forschungen und Texte 24: Lexikographische Innovation — Innovative Lexikographie : Georg Olms Verlag: Hildesheim-Zürich-New York, 2017. — C. 113-133.

Цитата:

  • Тенденція вільного поводження зі словом і текстом у „головному“ нурті спричинила специфічний її вияв на периферії – появу культури „копіювати-вставити“, де вже нема постмодерністської ідеї – гри, а наявне лише „копіювання“ в різних його виявах: від тиражування чи мережевого «поширення» текстів (за широким розумінням цього поняття) до банального плагіату. Хорошою ілюстрацією культури «копіювати-вставити» й панівної ідеї „нормоцентризму“ (про який нижче) є такі зауваги: 
  • [...] велика кількість порівнянь, які О. Левченко наводить у словнику, відсутні в наявних фразеологічних словниках і навряд чи можуть увійти в них, оскільки їх функціонування надто обмежене [...] У ньому [в Левченко 2011 – О. Л.] багато індивідуально-авторських порівнянь, що не закріплені мовною системою (Космеда 2015: 47).

  •  

    „Копіювати“ і „вставити“ дуже корисні опції сучасних текстових редакторів, однак переписування інших словників аж ніяк не може бути метою лексикографа. Окрім того, особливу цінність вбачаю у власне індивідуально-авторських одиницях та трансформованих стійких порівняннях, які постачають важливу інформацію про ціннісні орієнтири лінгвоспільнот, окреслюють напрямки ймовірних мовних змін.

Studia Linguistica, Vol. IX, 2016, c.160-169.

Розглянуто соціокультурні та технологічні чинники, які помітно впливають на підходи до укладання словників, зокрема словників порівнянь; постмодерністські ідеї, пов’язані з мовою, інтерактивність сучасного мовця. Приділено увагу такому явищу, як нормоцентризм. Досліджено проблему добору матеріалу до словників, зокрема дискусійному питанню відображення у словниках індивідуально-авторських одиниць, критеріям узусності слова чи вислову, динаміці фразеологічної системи. Зроблено висновки про підходи до укладання словників різних типів.

Ключові слова: словникарство; тезаурус; нормативний словник; словник порівнянь; нормоцентризм, інтерактивність, індивідульно-авторське порівняння, трансформоване порівняння, динаміка фразеологічної системи.

 У статті розглянуто декілька типів словників стійких порівнянь. Проаналізовано підходи до укладання зазначених словників та структуру словникових статей. Запропоновано проспект багатомовного словника стійких порівнянь, у якому здійснено спробу зіставно описати фрагменти української, російської, білоруської, болгарської та польської мовних картин світу, пов’язаних із вербалізацією низки ознак (близько 130).

Ключові слова: лексикографія, словник, лінгвокультурологія, стійке порівняння, атрибутне порівняння, сценарне порівняння.

The article considers several types of dictionaries of set comperisons. Approaches to compiling of such dictionaries and the structure of items are being analyzed. A conceptual project of a multilinguel dictionary of set comparisons is presented.  The attempt to describe and ompare fragments of Ukrainian, Russian, Byelorussian, Bulgarien and Polish linguistic world pictures related to verbalization of a range of attributes (about 130) is made.
Key words: lexycography, dictionary, linguistic cultured studies, set comparison, attributive comparison, scenary comparison.

 У статті розглянуто декілька типів словників стійких порівнянь. Проаналізовано підходи до укладання зазначених словників та структуру словникових статей, а також проблеми інтерпретації порівнянь за низкою ознак у цих працях.

The article considers several types of dictionaries of set comperisons. Approaches to compiling of such dictionaries and the structure of items are being analyzed.