У статті подано результати дослідження порівнянь із компонентом артефактом. Дослідження базовано на дослідницьких порівняльних корпусах сучасної української та німецької художньої прози, кожний із яких має обсяг понад 1 млн 300 тис. слововживань. Виявлено найчастотніші концептосфери, терміни яких стають ділянкою-джерелом під час вербалізації в кожній із досліджуваних мов. Зроблено висновки про національно-культурну специфіку порівняльних вербалізацій в українській та німецькій мовах.
Ключові слова: дослідницький порівняльний корпус, порівняння, компонент-артефакт, концептосфера, вербалізація, частотність.

In diesem Artikel sind die Ergebnisse der Vergleichsforschung mit der Artefaktkomponente vorgeschlagen. Die Forschung beruht auf vergleichenden Forschungskorpora der gegenwärtigen ukrainischen und deutschen Prosatexte, jedes von beiden enthält etwa 1 Mio. 300 Tausend Wortgebräuche. Dabei sind die häufigsten Konzeptsphären, deren Termini bei der Verbalisierung in jeder geforschten Sprache zur Quelle werden. Letztens wurden daraus die Schlussfolgerungen über die nationalkulturellen Besonderheiten der Vergleichsverbalisierung in ukrainischer und deutscher Sprachen gezogen. 
Schlüsselwörter: vergleichendes Forschungskorpus, Vergleich, Artefaktkomponente, Konzeptsphäre, Verbalisierung, Häufigkeitsgrad.

Постановка наукової проблеми та її значення. Специфіка порівняння як образного засобу й когнітивної операції полягає в тому, що вона якнайкраще відображає досвід контактування людини зі світом, актуалізуючи значущі прототипи, усталені у свідомості мовців, а також вводячи до «порівняльного обігу» нові. Дослідження різноманітних образних засобів у зіставному аспекті дають змогу підтвердити/спростувати часом досить категоричні твердження про специфіку різних концептуальних та мовних картин світу.

Аналіз досліджень цієї проблеми. Порівняння як образний засіб тривалий час перебуває в полі зору дослідників. Створено низку, переважно діалектних, словників [2; 34; 5; 6; 30; 28; 1]. Досліджено граматичний аспект порівнянь [19; 11]; структурний і семантичний аспекти стійких порівнянь [16]; семантико-синтаксичну організацію компаративних паремій [22]; функціонально-семантичний аспект [31; 32]; прагмалінгвістичні параметри засобів вираження компаративності [21]; структурно-семантичну й когнітивну організацію порівняльних зворотів в українському поетичному тексті [17]; стилістичні функції порівнянь [4]. Приділено увагу зіставному дослідженню порівнянь у різних мовах [26; 20; 27; 13; 14]. Виконано низку праць у перекладознавчому аспекті [25; 10; 8]. Порівняння також досліджено у стилістичному аспекті [23]; у межах вивчення ідіостилів письменників [15; 12; 29; 9; 24; 18]; розглянуто ідіолектні порівняння сучасної української чоловічої прози [3]; проаналізовано діалектні порівняння [7]. Результати дослідження порівнянь у гендерному аспекті на матеріалі англійської мови розглянуто у праці В. Щербицької [33].

Отже, мета цього дослідження — на основі створених порівняльних дослідницьких корпусів опрацювати методику аналізу образних засобів, зокрема порівнянь, які містять компонент-назву артефакту, наявних у сучасній українській та німецькій художній прозі; виявити національно-культурну специфіку порівняльних вербалізацій у досліджуваних мовах.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Матеріалом дослідження послугувала художня проза низки авторів (Л. Дашвар (Л. Даш), О. Забужко (О. З.), Л. Костенко (Л. К.), І. Роздобудько (І. Р.), Є. Кононенко (Є. К.), Л. Денисенко (Л. Ден), Т. Малярчук (Т. М.), М. Матіос (М. М.), М. Меднікової (М. Мед.), С. Андрухович (С.А.), Ю. Андруховича (Ю. А.), Ю. Винничука (Ю. В.), Л. Дереша (Л. Дер.), С. Жадана (С. Ж.), В. Шкляра (В. Ш.), А. Чеха (А. Ч.), В. Кожелянка (В. К.), В. Лиса (В. Л.), Т. Прохаська (Т. П.), Ю. Покальчука (Ю. П.), Ю. Іздрика (Ю. І.)). Дослідницький корпус українськомовної прози налічує приблизно 1 млн 400 тис. слововживань. За допомогою програми KWIC Concordance створено конкорданси для сполучників як, наче, неначе, мов, немов, буцім, буцімто, гей, гейби, єк, мовби, мовбито, начеб, начебто, немовби, немовбито, неначеб, неначебто, ніби, нібито. До німецькомовного корпусу ввійшла проза таких авторів, як O. Buslau (O. B.), S. Fleming (S. F.), F. Schätzing (F. S.), U. Klausner (U. K.), J. Profijt (J. P.), C. Rademacher (C. R.), C. Cueni (C. C.), B. Hennen (B. H.), W. Hollbein (W. H.), M. Römling (M. R.). Обсяг цього корпусу налічує понад 1 млн 300 тис. слововживань. Ручним сортуванням сформовано переліки порівнянь та порівняльних зворотів.

На діаграмі 1 подано відносну частотність термінів-назв артефактів у складі порівнянь в українськомовних та німецькомовних текстах (упорядковано за спаданням частотності термінів-назв артефактів складі порівнянь в українському підкорпусі).

Діаграма 1. Найчастоніші терміни-назви артефактів у складі порівнянь в українськомовних та німецькомовних текстах (упорядковано за спаданням частотності термінів-назв артефактів складі порівнянь в українському підкорпусі).

Найчастіше в компонентному складі українських порівнянь натрапляємо на терміни, належні до концептосфери Пристрій. Порівняння, які стосуються опису зовнішності людини, відбивають реалії сучасного світу: очі (як два перископи (Л. К.); очі спалахнули, як лазери (О.З.)); обличчя (завмерло шефове обличчя, немов заклацнуте на «pause» (О.З.)); Вирядилась, мов стоп-сигнал! (І. Роздобудько); красива, як світлофор, жінка (Л. Даш). На подібні приклади вербалізацій натрапляємо у німецькомовному підкорпусі: ihr Blick, der wie ein Pendel zwischen ihren auf Hochglanz polierten Sonntagsschuhen hin- und herschwang (U. K.); du bistcharmant wie eine Dampfwalze (W. H.). Терміни концептосфери Пристрій у німецьких порівняннях використовують для вербалізації концептосфери Природне явище: Der Mond stand wie eine riesige Laterne am Himmel (B. H.); Das Sonnenlichtso gezielt wie ein Laserspot in einer Diskothek genau in ihr Gesicht (W. H.).

На діаграмі 2 подано відносну частотність термінів-назв артефактів у складі порівнянь в українськомовних та німецькомовних текстах (упорядковано за спаданням частотності термінів-назв артефактів у складі порівнянь в німецькому підкорпусі).  

Діграма 2. Найчастотніші терміни-назви артефактів у складі порівнянь в українськомовних та німецькомовних текстах (упорядковано за спаданням частотності термінів-назв артефактів складі порівнянь в німецькому підкорпусі).

У досліджених українськомовних текстах використано традиційну метафору Розум – це механізм: у Вас унікальний мислительний апарат <...>. Довго ж мій апарат чахкав — упорожні, як мотор без палива (О.З.); клацало мені в голові, мов кнопкою на калькуляторі (О.З.); Причинно-наслідковий зв’язок спрацьовував, як розрахункова машина (Т. М.).

Представлена також традиційна метафора Розуміння - це світло в текстах українськомовного підкорпусу, однак на вербальному рівні вона втілена із застосуванням термінів концептосфери Артефакт: і враз Адріянові мов ракетою в голові стрілило (О.З.); і сиґнал остороги зараз же й спалахнув у потьмареному мозкові, як ракета вночі над полем (О.З.).

У текстах українськомовного підкорпусу Фізичні дії людини часто порівнюються з дією пристроїв: Душман <...> крутився, як електровіник, впирався рогом, як папа Карло, орав, як залізний трактор... (М. Мед.); і день і ніч гарувати, як бульдозер (О.З.); голова <...> працювала зосереджено й чітко, як телетайп, вистукуючи команди (О.З.); Далі я тільки рухався, як автомат... (Ю. В.); вона <...> торохтіла й торохтіла, мов автомат, викидаючи з себе сто слів за секунду (Ю. В.); я віджимався, як автомат (Л. Дер.); можеш віджиматися, як машина (Л. Дер.); я реагував уже як треба: як налаштований до управління автомат (Л. Дер.); товкмачив, як заведений (Ю.І.); тіло, як заведене (Л. Дер.).

В українських та німецьких текстах трапляється вживання комп’ютерних термінів: як ото в комп’ютерному архіваторі (М. Мед.); як екран велетенського комп'ютера (О.З.); Від грипу можна чекати всього, чого завгодно. Так само, як від комп’ютерів або щурів (Є. К.); Ihr Hirn funktionierte wie ein Rechner (F. S.).

Натрапляємо також на приклади вербалізації концептосфери Психічні стани в термінах, належних концептосфері Артефакт (людина як електричний прилад): сонний і хлялий, наче з розетки вимкнений (О.З.); протіпалася, як у розетку встромлена (О.З.); люди жили так роками, включені, як в електромережу, в розплутування того, що з засади розплутуванню не підлягає (О.З.); Ніби їхні жінки підживляли їх додатковою енергією. Як акумулятори. (О.З.); Я жінка серйозна, мов трансформатор: «Не підходь - уб'є!» (І. Р.); Емоції вичахли й розрядились, як старий акумулятор (Л. К.).

У досліджених німецькомовних текстах однією з найчастіше використовуваних сфер-джерел є концептосфера Будівля, частина будівлі, у термінах якої вербалізовано уявлення, належні до різноманітних концептосфер: Klostergarten, der wie ein römisches Atrium angelegt war (C. C.); bist du leer wie eine Scheune (C. C.); Sie waren wie ein Tor aus Goldblech (B. H.); Ihr Gesicht war bleich wie eine gekalkte Mauer (M. R.); und sich immer noch vorkam wie eine Destillerie auf Beinen (F. S.).

Німецькі автори, на відміну від українських мовців, активніше використовують для вербалізації терміни концептосфери Зброя: Ihr Zeigefinger wie ein knochiger Dolch (W. H.); Mit einem Fausthieb wie ein Katapultschuss traf der Kentaur den Kopf von Shandrals Rappen (B. H.); Eine ebenso kleinwüchsige wie wohlbeleibte Frau schoss wie eine lebende Kanonenkugel heraus  (W. H.); Ein Ausdruck von Leid, der sich wie eine dünne Messerklinge in ihre Brust bohrte  (W. H.).

Серед артефактів в українськомовних текстах найчастіше компонентом порівнянь є: екран (5); автомат, заведений, свічка (4); дзеркало, кіноекран,  пружинка (3); акумулятор; антена, вітряк, кнопка, комп’ютер, манекен, мікрофон, мотор, опудало, парашут, поплавок, презерватив, ракета, розетка, телевізор, шарнір, шприц (2); у німецькомовних: Stück Fleisch (4), Sack, Schleier, Spiegel, Mauer (3); Puppe, Laib Brot, Salzseule, Marionette, Pendel, Schiff, Topf Honig, Kerze, Maske, Märchen (2).

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Загалом у досліджених німецькомовних текстах автори значно рідше, ніж українці, звертаються до артефактних порівняльних вербалізацій. Окрім того, спостерігаємо як якісні, так і кількісні відмінності використання під час вербалізації різних концептосфер-джерел, належних суперконцептові Артефакт, українцями та німцями. Так, українські автори найчастіше компаративно вербалізують різні уявлення. В українських текстах відносна частотність артефактних порівнянь становить 6,996, а німецьких – 2,237. Здобуті результати належить перевірити на корпусі більшого обсягу, з огляду на це, заплановано доповнити корпус, а також проаналізувати порівняння в гендерному аспекті.

 Література

 1. Аркушин Г. Сказав, як два зв’язав: Народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині / Аркушин Г. – Луцьк-Люблін, 2003. – С. 76-133.
 2. Вархол Н., Івченко А. Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини [уклад.: Н. Вархол, А. Івченко ] / Вархол Н., Івченко А. – Пряшів, 1990. – 160 с.
 3. Вороніна Ю. В. Концепт «чоловік» у сучасній українській чоловічій прозі / Вороніна Юлія Володимирівна. - Режим доступу: http://scaspee.com/6/post/2013/10/conceptmanin-modern-male-prose-voronina-y-v.html
 4. Голоюх Л. В. Порівняння як структурно-стилістичний компонент художнього тексту (на матеріалі сучасної української історичної прози) [Текст] : дис...канд. філол. наук: 10.02.01 / Голоюх Лариса Василівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 1996. - 225 с.
 5. Доброльожа Г. Ідеографічний словник поліських народних порівнянь з компоративними об’єктами – назвами тварин [уклад.: Г. Доброльожа] / Г. Доброльожа. – К.: Вид-во «Волинь», 1997. – 53 c.;
 6. Доброльожа Г. Красне слово – як золотий ключ: Постійні народні порівняння в говірках Середнього Полісся та суміжних територій [уклад.: Г. Доброльожа] / Г. Добролбожа. – Житомир: Вид-во «Волинь», 2003. – 160 с.
 7. Доброльожа Г. М. Ідеографія і генезис поліських антропогностичних порівнянь [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Доброльожа Галина Миронівна ; Житомирський держ. педагогічний ін-т ім. І.Я.Франка. - Житомир, 1997. - 191 с.
 8. Загородня Л. Л. Відтворення образу порівняння як проблема перекладу англійських порівняльних структур українською мовою / Загородня Л. Л. // Мандрівець. – 2013. – №1 (103). – С. 68 – 71.
 9. Каленюк С. О. Лексика творів Уласа Самчука: народнорозмовні джерела, семантична структура та стилістичні функції: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. О. Каленюк ; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2007. — 18 с.
 10. Лобачова І. М. Порівняння як один з основних видів тропів в українських перекладах Святого Письма ХХ ст. / І. М. Лобачова // Дослідження з лексикології і граматики української мови : [Зб. Наук. пр.] / За ред. проф. А. М. Поповського. – Д.: Вид-во Дніпропетровського нац. Ун-ту, Біла А.О., 2012. – Вип. 11. – С. 246–253
 11. Маковецька-Гудзь Ю. А. Семантико-граматичні моделі художніх порівнянь (на матеріалі української поетичної мови 70 - 90-х років XX століття): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ю. А. Маковецька-Гудзь ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 18 с.
 12. Марчук О. І. Структурно-типологічні параметри порівняльних конструкцій в ідіостилі М. М. Коцюбинського: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О. І. Марчук ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — О., 2003. — 20 с.
 13. Мізін К. Німецько-український фразеологічний словник (усталені порівняння) / Мізін К. — Вінниця: Нова книга, 2005. – 304 с.
 14. Мізін К. І. Усталені порівняння англійської, німецької, української та російської мов в аспекті зіставної лінгвокультурології [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.17 / Мізін Костянтин Іванович ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2012. - 32 с.
 15. М'яснянкіна Л. І. Порівняння в ідіостилі М. О. Шолохова: функціонально-семантичний і прагматичний аспекти: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Л. І. М'яснянкіна ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2002. — 17 с.
 16. Найда А. М. Стійкі народні порівняння як об'єкт фразеології (семантичний і структурний аспекти): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А. М. Найда ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 19 с.
 17. Павлюк Т. П. Порівняльні звороти в сучасному українському поетичному тексті: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. П. Павлюк ; Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. — Запоріжжя, 2011. — 19 с.
 18. Петришина О. І. Мова проповідей Йосифа Сліпого: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О. І. Петришина ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с.
 19. Прокопчук Л. В. Категорія порівняння та її вираження в структурі простого речення: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л. В. Прокопчук ; НАН України; Ін-т укр. мови. — К., 2000. — 18 с.
 20. Рафаелова К. С. Лінгвокультурологічні особливості стійких компаративних одиниць в російській та вірменській мовах: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / К. С. Рафаелова ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — укp.
 21. Романченко А. П. Прагмалінгвістичні параметри функціонально-семантичного поля компаративності в сучасній українській літературній мові: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А. П. Романченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — О., 2009. — 16 с.
 22. Садова Г. Ю. Семантико-синтаксична організація компаративних паремій: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Г. Ю. Садова ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. — К., 2006. — 19 с.
 23. Свідрук О. О. Стилістичний прийом порівняння як засіб створення сатиричного ефекту у сучасних творах / О. О. Свідрук // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». - Симферополь, 2012. - Том 25 (64), №1, часть 2. - С. 169-172. http://repository.crimea.edu/jspui/handle/123456789/5205 
 24. Скачков А. Ю. Лінгвостилістичні особливості портретних описів у творах М. Коцюбинського: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А. Ю. Скачков ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2007. — 19 с.
 25. Судук І. І. Порівняння в текстах українських перекладів святого письма: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І. І. Судук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с.
 26. Талько С. В. Лінгвоаксіологічна семантика антропоцентричних метафор та порівнянь в українській і англійській мовах: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / С. В. Талько ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с.
 27. Тищенко-Монастирська О. О. Порівняння в тексті фольклору (на матеріалі української, російської, кримськотатарської і татарської мов): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / О. О. Тищенко-Монастирська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 20 с.
 28. Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу. – Луганськ : Альма-матер, 2002. – 263 с.
 29. Філінюк В. А. Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В. А. Філінюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с.
 30. Чабаненко В. А. Фразеологічний словник говірок Нижньої Наддніпрянщини / Чабаненко В. А. – Запоріжжя, 2001. – 201с.
 31. Шаповалова Н. П. Функціонально-семантичний статус порівняльних конструкцій у сучасній українській мові : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Н. П. Шаповалова; Дніпропетр. держ. ун-т. - Д., 1998. - 16 c.
 32. Щепка О. А. Функціонально-семантичне поле компаративності: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О. А. Щепка ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2008. — 20 с.
 33. Щербицька В. В. Граматичний аспект об’єктивації гендеру в автобіографіях (на матеріалі англомовних художніх творів ХХІ століття) / В. В. Щербицька //Лінгвістичні дослідження . - 2013. - Вип. 36. - С. 261-265. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_lingv_2013_36_46.pdf
 34. Юрченко О. С., Івченко А. О. Словник стійких народних порівнянь / Юрченко О. С., Івченко А. О. – Харків: «Основа», 1993. – 176 с.

 

Левченко О., Ліхнякевич І. Порівняння з компонентом-артефактом у сучасній українській та німецькій художній прозі / Левченко О., Ліхнякевич І.// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. - №4(305). – 2015. С. 60-65.