2018 

 • Інтертекстуальність дописів українського сегмента соціальної мережі Twitter //  Ітертекстуальність та інтермедіальність: в просторі української мови, літератури та культури. - Оломоуць, 2018. – 307 c.,  с.129-144.
 • Дослідження частотності біграм на матеріалі текстів Романа Іваничука, Василя Шкляра та Ліни Костенко / Лотоцька Н. Я., Кульчицький І. М., Левченко О.П. // Науковий вісник Східноєвропейського університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». – Луцьк, 2018. — С. 183-190.
 • Dilai M., Levchenko O. Attitudes toward feminism in Ukraine: a sentiment analysis of tweets //  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2018. – Vol. 871: Advances in intelligent systems and computing III. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2018, September 11-14, Lviv, Ukraine. – P. 119–131. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-01069-0_9
 • Dilai M., Levchenko O. Discourses surrounding feminism in Ukraine: a sentiment analysis of Twitter data //  Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 47–50. https://ieeexplore.ieee.org/document/8526694

 2017

 • Корпуснобазований підхід до моделювання концептів (на прикладі концепту Тіло) //  Studia slawistyczne : Etnolingwistyka i komunikacja meidzykulturowa. — Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017. — С. 237-262.
 • Лінгвістичні дослідження гендеру в Україні //   Людина. Комп’ютер. Комунікація: збірник наукових праць / за ред. О.П.Левченко. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017.
 • Фразеографія й виклики часу дво- та багатомовні словники порівнянь // Slawistische Forschungen und Texte 24: Lexikographische Innovation — Innovative Lexikographie : Georg Olms Verlag: Hildesheim-Zürich-New York, 2017. — C. 113-133.
 • Гендерна специфіка жестової комунікації (на матеріалі сучасного українського художнього дискурсу):   монографія / Szczecin, Poland: Szczecinski uniwersytet, 2017. – 597 c., с. 389-422.

 2016

 • Гендерні особливості української художньої прози (за даними аналізу частотності колокацій у текстах 60-80-х та 2000-х років) / Левченко О., Я.Бутельський  // ХХ-ХХІ століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метафорфози в українській мові та літературі: Монографія. — Оломоуць: Університет ім. Ф.Палацького в Оломоуці, 2016. — С.299-334.
 • Моделювання статистичного профілю наукових текстів із лінгвістики //Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. — №5(330). — 2016. С. 41-47.
 • Прототипи довгого у слов’янських фразеологічних системах / Левченко О., Ліхнякевич І. // Prostor in čas v frazeologiji . – Ljubljana:  Znanstvena  zalozba  Filozofske  fakultete, 2016. – C.133-122.
 • Рефлексії в епоху пост(модернізму), нео(лібералізму) та мульти(культуралізму) над словникарством // Studia Linguistica. — 9. — 2016. — с.160-169.

 2015

2014

 2013

 • Архангельська А., Левченко О. Українська мова: посібник із розвитку мовлення / А. Архангельська, О. Левченко // Модернізація галузевих стандартів вищої освіти та розвиток магістерських програм у галузі знань «державне управління»: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 24-25 жовт. 2013 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, М. М. Білинської. – К. : НАДУ. 2013. – С. 327-329.
 • Вербалізації в термінах кольороназви рожевий / О. Левченко // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 34. – 2013. – С. 121-124.
 • Інтертекстуальність українського дискурсу та способи її маркування  // Лінгвокультурологічний та лінгвоекологічний підхід до вивчення одиниць мови і мовлення : Монографія / А. Архангельська, Т. Архангельська, О. Левченко, І. Мілєва, С. Руденко, О. Тищенко, Т. Шутковскі. – Оломоуць-Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 284 с. 
 • Камо грядеши, українська мово? / О. П. Левченко, І. М. Кульчицький, І. О. Ліхнякевич // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки, 2013. т.Кн. 4.-С.124-129.
 • Кольороназва голубий: лінгвокультурологічний аспект / О. Левченко // Лінгвістика. — Луганськ: ЛНПУ, 2013. — № 2 (29). — С. 5–12.
 • Технологія перетворення п’ятимовного словника порівнянь у електронну форму / Левченко О. П., Кульчицький І. М. // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. - № 770. - 2013. – Інформаційні системи та мережі. – С. 129-137.
 • Фразеологизация атрибутов концепта Вода (на материале украинского, русского, белорусского, болгарского, польского языков) / Левченко Е. П., Кульчицкий И. М. // «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии: Коллективная монография. – Будапешт: Издательство «Тинта», 2013. – С. 362-369. 

 2012

 • Перекладна слов’янська фразеографія: теоретичні засади та практична реалізація  / О. Левченко // Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові / Інститут української мови НАН України; від. ред. І. С. Гнатюк. – К.: КММ, 2012. – С. 158-163.
 • Специфіка фразеологізацій у термінах концепттів простір і час / О. Левченко // “Wort – Text – Zeit” Die slawische Phraseologische in onomasiologischer, linguokultureller und phraseographischer Sicht: Materialien der gemeinsamen wissenschaftlichen Konferenz des Instituts für slawische Philologie der Universität Szczecin und des Lehrstuhls für slawische Sprachwissenschaft des Instituts für fremdsprachliche Philologien der Universität Greifswald. 30.11.-4.-12.2011 in Szczecin (Polen) und Greifswald (Deutschland). – Greifswald, 2011. – C. 64.
 • Специфіка фразеологізацій у термінах концептів простір та час / О. Левченко // Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym. Słowo. Tekst. Czas XI. / pod redakcja Mirosławy Hordy, Walerego Mokijenki, Tomasza Szutkowskiego i Harrego Waltera. – Szczecin; Greifswald : [б. в.], 2012. – С. 240–247.
 • On the creation of the Text Corpus on the basis of the Literary and Scientific Messenger (Literaturno-Naukovy Visnyk) edited by D. Doncov (1922) / Kushniruk Ivanna, Kulchytskyi Igor, Levhenko Olena // COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES : Materials of the VIIth International Scientific and Technical Conference CSIT 2012. – Lviv: Publisher Lviv Polytechnic, 2012. – P. 67, 68.

 2011

2010

 • Бук С. Н. Основи статистичної лінгвістики : навч.-метод. посіб. / відп. ред. проф. Ф. С. Бацевич. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 124 с. / Левченко О. П., Нікольський Ю. В. // Лінгвістика. — Луганськ: ЛНПУ, 2010. — № 1 (19). — С. 237–239.
 • Гендерный аспект компаративных фразеологических единиц / Левченко Е. // Мовна картина світу слов'ян і культура. – Т. 1. – Матеріали міжнародної наукової конференції (Люблін, 5-7 листопада 2010 р. – Люблін-Рівне, 2010. – С. 44-49. 
 • Когнітивна фразеологія /Левченко О. // Słowo. Tekst. Czas Х. — Szczecin-Greifswald, 2010. – С. 397–404.
 • Спеціальна лексика в науковому спілкуванні / І. М. Плотницька, О. П. Левченко // Галузь науки «Державне управління»: історія, теорія, впровадження: матеріали наук.- практ. конф. за заг. ред. І. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К.: НАДУ, 2010. – Т. 2. – С. 373-376.
 • Двомовність (білінгвізм) / Левченко О. П. // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П.Сурмін, В. Д.Бакуменко, А.М.Махненко та ін..; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П.Трощинського, Ю.П.Сурмін. – К.: НАДУ, 2010. – С. 130, 131.
 • Державна мова / Левченко О. П., Плотницька І. М. // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П.Сурмін, В.Д.Бакуменко, А.М.Махненко та ін..; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П.Трощинського, Ю.П.Сурмін. – К.: НАДУ, 2010. – С. 144.
 • Мовна політика / Левченко О. П. // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П.Сурмін, В.Д.Бакуменко, А.М.Махненко та ін..; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П.Трощинського, Ю.П.Сурмін. – К.: НАДУ, 2010. – С. 445.
 • Мовна ситуація / Левченко О. П. // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П.Сурмін, В.Д.Бакуменко, А.М.Махненко та ін..; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П.Трощинського, Ю.П.Сурмін. – К.: НАДУ, 2010. – С. 445. 
 • Робоча мова / Левченко О. П. // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П.Сурмін, В.Д.Бакуменко, А.М.Махненко та ін..; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П.Трощинського, Ю.П.Сурмін. – К.: НАДУ, 2010. – С. 625.
 • Українізація / Левченко О. П. // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П.Сурмін, В.Д.Бакуменко, А.М.Махненко та ін..; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П.Трощинського, Ю.П.Сурмін. – К.: НАДУ, 2010. – С. 718, 719.

 2009 

 • Динамика компаративных стратегий (на материале русского, белорусского, болгарского, польского и украинского языков) / Е. Левченко // Rossica Olomoucensia XLVIII. XX. Olomoucké Dny Rusistů 20.09.-04.09.2009: Sborník příspěvků ze mezinárodní konference. — Olomouc 2009. - S.273-277. 
 • Криза: прогноз чи діагноз… (за матеріалами ЗМІ) / Левченко О. П., Плотницька І. М. // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій [Текст] : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (3 квітня 2009 р., м. Львів) : у 2 ч. Ч 2 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів ЛРІДУ НАДУ, 2009. — С. 474–478.
 • Методи дослідження порівняльних стратегій / Левченко О. П. // Лінгвістика. — Луганськ: ЛНПУ, 2009. — № 1 (16). — С. 40–49.
 • Словники стійких порівнянь у сучасній лексикографії / Левченко О. П. // Слов’янський вісник : Зб. наук. праць. Серія «Філологічні науки» Рівненського державного гуманітарного університету та Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету. — Вип. 8. — Рівне: РІСКСУ, 2009. — С. 100–105.
 • Термінологічний компонент мовної особистості державного службовця / Левченко О. П., Плотницька І. М. // Державне управління та місцеве самоврядування : тези ІХ Міжнар. наук. конгресу, 26, 27 березня 2009 р. — Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. — С. 310, 311.
 • Украинско-русско-белорусско-болгарско-польский словарь сравнений / Левченко Е. // “Wort — Text — Zeit” Phraseologische Einheiten in traditionellen und neuen wissenschaftlichen Paradigmen: Materialien der gemeinsamen wissenschaftlichen Konferenz des Instituts fьr slawische Philologie der Universitдt Szczecin und des Lehrstuhls fьr slawische Sprachwissenschaft des Instituts fьr fremdsprachliche Philologien der Universitдt Greifswald. 6. bis 10. November 2009 in Szczecin (Polen) und Greifswald (Deutschland) / Redaktion: H. Walter, M. Alekseenko, M. Hordy. — Greifswald 2009. — C. 55, 56.

 2008

 • Комунікативний аспект вивчення навчальної дисципліни «Ділова українська мова в державному управлінні» / Левченко О. П., Плотницька І. М. // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування : Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (4 квітня 2008 р.): У 2 ч. / За наук. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Ч.1. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. — С. 193–196.
 • Рослинна символіка у фразеологічних системах (лінгвокультурологічний аспект) / О. Левченко // Од слова путь верстаючи й до слова..: Збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, доктора філологічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України / Редкол.: О. І. Чередниченко (голова) та ін. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. — С. 552–566. 
 • Словники порівнянь у сучасній фразеографії / О. Левченко // Проблеми української термінології. — № 620. — Львів, 2008. — С. 116–121. 
 • СловоСвіт 2008 / Левченко О. П., Рицар Б. Є. // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — № 6. — 2008. — С. 26–29.
 • Специфіка прототипних уявлень / О. Левченко // Ucrainica III. Současná ucrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. — Acta universitatis Palackianae Olomucensis facultas philosophica. Philologica 97-2008. — Univerzita Palackégo v Olomouci. — Olomouc, 2008. — 2. část. — С. 705–709.
 • Стереотип чоловіка в жіночих прецедентних текстах та фразеології / О. Левченко // Słowo. Tekst. Czas IХ. Materiały Konferencji Naukowej. — Szczecin, 2008. — C. 61–68.
 •  Етнічні стереотипи у публіцистичному тексті / О. Левченко // Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich : Frazeologia. — Opole: Universitдt Greifswald, Uniwersytet Opolski, 2008. — С. 314–319. 
 • Визначення рівня мовної компетенції державних службовців / Левченко О. П., Плотницька І. М. // Державне управління та місцеве самоврядування : Тези VIII Міжнар. наук конгресу, 27–28 березня 2008 р. — Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. — С. 259, 260.

 2007 

 2006 

 2005

 2004 

 2003 

 2002 

 • Концепты и символы в лингвокультурологическом аспекте / Е. Левченко // Международная научно-методическая конференция из цикла: «Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка». — Варшава, 2002. — С. 217–222.
 • Лінгвокультурологічний аналіз фразеологічної вербалізації концептів психічних станів / О. Левченко // Міжнародна конференція “Мова та культура”. — Київ, 2002. — Вип. 5. — Т.5. — Част.2. — С. 28–35.
 • Метафорические принципы во фразеологии / Е. Левченко // Слово. Фраза. Текст. — Москва: «Азбуковник», 2002. — С. 242–249.
 • Фразеологічна репрезентація світу / О. Левченко // Мовні і концептуальні картини світу : Зб. наук. праць. — Київ: КНУ, 2002. — № 7. — С. 307–315.

 2001 

 2000 

 • Контрастивний аналіз фразеологічних символів (концепт 'взуття') / О. Левченко // Семантика мови і тексту : Зб. статей IV Міжнародної наукової конференції. 26–28 вересня 2000 року. — Івано-Франківськ: Плай, 2000. — С. 318–321.
 • Контрастивный анализ фразеологических концептов / Е. Левченко // Русская филология. Украинский вестник. — Харків, 2000. — С. 56, 57.

 1999

 1998 

 • Концептуальний аналіз фразеологічної символіки / О. Левченко // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора К. Трофимовича. — Львів: Літопис, 1998. — т. І. — С. 373–377.

 1997 

 • Когнитивный аспект анализа асимметрии фразеологических систем / Е. Левченко // Когнитивная лингвистика конца ХХ века : Материалы международной научной конференции. — Минск, 1997. — С. 95–97. 
 • Когнитивный подход к анализу ассоциативного эксперимента / Левченко О. П., Мартінек С. В. // Принципы и методы функционально-семантического описания языка: итоги, направления, перспективы : Материалы конференции. — Москва-Симферополь, 1997. — С. 158–160.
 • Когнітивний аспект аналізу фразеологічної символіки / О. Левченко // Słowo. Tekst. Czas. : Materiały Konferencji Naukowej. — Szczecin, 1997. — С. 241–245.
 • Национальная психология и ее отражение во фразеологических системах близкородственных языков / Левченко О. П., Мартінек С. В. // Язык, слово, действительность : Тезисы докладов международной научной конференции. — Минск, 1997. — С. 179–182.

 1996 

 • Когнітивні аспекти досліджень специфіки фразеологічних одиниць близькоспоріднених мов / О. Левченко // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття : Тези Всеукраїнської наукової конференції. — Львів, 1996. — C. 152, 153. 
 • Національно-маркована лексика як компонент фразеологічних одиниць / О. Левченко // Słowo. Tekst. Czas. : Materiały Konferencji Naukowej. — Szczecin, 1996. — С. 208–212.

 1995 

 • Міжмовна асиметрія символів фразеологічних систем (на матеріалі російської та української мов) / О. Левченко // Научные чтения, посвященные 50-летию образования кафедры русского языка филологического факультета : Материалы: доклады, сообщения, тезисы. — Львов, 1995. — С. 170–174.

1994 

 • Этноуникальные фразеологические единицы в близкородственных языках / Е. Левченко // Национально-культурный компонент в тексте и в языке : Тезисы докладов Международной научной конференции. — Минск, 1994. — С. 201–203.
 • Языковые символы в компонентном составе фразеологизмов / Е. Левченко // Сучасна філологічна думка в національному відродженні: Матеріали звітної наукової конференції, присвяченої пам’яті проф. Т. Комаринця. — Львів, 1994. — С. 178–180.

 1993 

 • Етноунікальний компонент у семантичній структурі безеквівалентних фразеологічних одиниць / О. Левченко // Семантика мови і тексту : Матеріали Міжнародної наукової конференції. — Івано-Франківськ, 1993. — Ч. III. — С. 70, 71.
 • Компоненты фразеологических единиц как средство выражения этноуникальной информации / Е. Левченко // Мова та її функціонування. — Вип. 24. — Львів: Світ, 1993. — С. 87–92. (Серія філологічна)

 1992 

 • О культурологической специфике фразеологических единиц в близкородственных языках / Е. Левченко // Русский язык: вопросы функционирования и методики преподавания / Сборник научных статей и методических материалов). – Львов, 1992. – С.108–114.
 • Семантика безэквивалентных фразеологических единиц / Е. Левченко // Проблеми зіставної семантики. Матеріали республіканської наукової конференції. – Київ-Черкаси, 1992. – С.104-105.

 1991 

 • Влияние общественно-политических изменений в обществе на развитие лексики и фразеологии / Е. Левченко // Мова і духовність нації. Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 1989. – С. 61, 62. 
 • Национально-культурная специфика безэквивалентной фразеологии русского языка / Е. Левченко // Профессор В. Е. Кротевич и современное языкознание. Тезисы докладов региональной научной конференции. – Львов, 1991. – С. 117, 118.
 • Фразеология близкородственных языков в национально-культурологическом аспекте / Е. Левченко // Изучение творческого наследия проф. Г. О. Винокура. Региональная научная конференция. Тезисы. – Киев, 1991. – С. 77, 78.