2012

 • Загальне мовознавство: Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності (8)7.02030303 «Прикладна лінгвістика» / О.П.Левченко, С. В. Дружбяк. - Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2012. – 64 с.
 • Науковий стиль: культура мовлення: навчальний посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2012. – 204 c.
 • Українська мова: посібник із розвитку мовлення. Украинский язык: пособие по развитию речи. Посібник. / А. М. Архангельська, О.П.Левченко, В. М. Мокієнко. - СПб.: Изд-во «КАРО», 2012. – 336 с. 

 2011

 • Ораторське мистецтво : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад.: І. М. Плотницька, О. П. Левченко, З. Ф. Кудрявцева та ін.; за ред.: І. М. Плотницької, О. П. Левченко. – К. :НАДУ, 2011. – 128 с. 
 • Основи культури наукового мовлення : навч.-метод. посібник / І. М. Плотницька, О.П.Левченко, З. Ф. Кудрявцева, О. А. Бобер, Т. Д. Єгорова / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. україністики ; за заг. ред. І. М. Плотницької. - К. : НАДУ, 2011. - 80 с.
 • Усне ділове мовлення : методичні вказівки. / О.Левченко. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 60 с.

 2010

 • Розвиток комунікативних здібностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування : навч.-метод. посібник / І. М. Плотницька, О.П.Левченко, З. Ф. Кудрявцева, Т. В. Ковальова, О. А. Бобер, Т. Д. Єгорова, Ю.І. Малик // Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. україністики ; за ред. І. М. Плотницької, О. П. Левченко. - К. : НАДУ, 2010. - 44 с.

 2009

 • Мовна компетентність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування / І. М. Плотницька, О.П.Левченко, З. Ф. Кудрявцева, Т. В. Ковальова, О. А. Бобер, Т. Д. Єгорова // Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. укр. та інозем. мов ; за заг. ред. І. М. Плотницької, О. П. Левченко. - К. : НАДУ, 2009. - 48 с. 

 2008

 • Комунікативний аспект вивчення навчальної дисципліни «Ділова українська мова в державному управлінні» / Левченко О. П., Плотницька І. М. // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування : Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (4 квітня 2008 р.): У 2 ч. / За наук. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Ч.1. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. — С. 193–196.  

 2007

 • Ділова українська мова в державному управлінні: Метод. рек. з навч. дисципліни / Уклад. І. М. Плотницька, О. П. Левченко. — Київ: Вид-во НАДУ, 2007. — 40 с.
 • Особливості мовної підготовки аспірантів // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія та практика : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 березня 2007 р.)): у 2 ч. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. — Ч. 2. — С. 261–264.  
 • Роздаткові матеріали для слухачів із навчальної дисципліни «Ділова українська мова» / Укладачі: І. М. Плотницька, О. П. Левченко. — Київ, 2007. — 95 с.
 • Система тестування державних службовців з української мови / О. П. Левченко, І. М. Плотницька // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування : Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2007 р.: У 4 т. / За заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. — Київ: Вид-во НАДУ, 2007. — С. 302-303.  

 2006

 • Дистанційний курс «Ділова українська мова в державному управлінні»: Програма підготовки магістрів за спеціальністю «Державне управління» / Бронікова С.А., Гамова Г.І., Левченко О. , Плотницька І.М., Чередник Н. Г. — Київ — Дніпропетровськ — Львів — Одеса — Харків — 2006.

 2005

 • Культура мовлення (офіційно-діловий стиль): Навчальний посібник. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. — с. 64.

2004

 • Програма дисципліни «Українська мова: діловий та науковий стилі» для аспірантів денної та заочної форми навчання: Навчально-методичне видання. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2004. — с. 20.

2003

 • Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова фахового спілкування» для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій» та «Управління трудовими ресурсами» денної форми навчання: Навчально-методичне видання. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2003. — 24 с. 
 • Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова фахового спілкування» для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій» та «Управління трудовими ресурсами» заочної форми навчання: Навчально-методичне видання. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2003. — 28 с.
 • Сертифікація державних службовців з української мови: зарубіжний досвід й українська реальність / І. М. Плотницька, О. П. Левченко // Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 30 трав. 2008 р. : у 3 т. / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. - К. : НАДУ, 2008. - Т. 2. – С. 11-13 с.