Соціолінгвістика

 Питання державної мовної політики належить до найгостріших проблем, наявних, зокрема, в українському суспільстві. Заходи, здійснювані українськими урядами, виявляються не надто ефективними, а здебільшого й непослідовними. Дослідники зазначають, що «до негативних наслідків мовнореформаторської діяльності українських урядів варто віднести також неспроможність покласти край маніпуляціям мовними проблемами в суспільній свідомості, що зумовило їх подальшу міфологізацію. Засобами політичної демагогії було створено, а за радянського періоду й розтиражовано міф про споконвічну, природну двомовність України, експлуатацію якого ми спостерігаємо й досі.

У статті автори аналізують зарубіжний досвід здійснення сертифікації державних службовців низки країн, як-от: Естонія, Литва, Латвія, Росія, Канада, країни Європи. Звернено увагу на специфіку тестування. Запропоновано рівні визначення мовної компетенції державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

 Ядром спеціальних знань у свідомості людини є терміносистема певної галузі знань. Функціонування таких знань - це реалізація тих зв’язків і відношень, що об’єктивно існують у терміносистемі та які усвідомлює мовець.

Терміносистеми різних галузей знань є досить ізольованими, щоб за омонімії термінів відповідних галузей в мові, цієї омонімії не виникало в конкретному тексті [1]. Сукупністю підсистем і є термінологічний компонент мовної особистості.

Українізація / Левченко О. П. // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П.Сурмін, В.Д.Бакуменко, А.М.Махненко та ін..; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П.Трощинського, Ю.П.Сурмін. – К.: НАДУ, 2010. – С. 718, 719.  

Мовна ситуація / Левченко О. П. // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П.Сурмін, В.Д.Бакуменко, А.М.Махненко та ін..; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П.Трощинського, Ю.П.Сурмін. – К.: НАДУ, 2010. – С. 445. 

Мовна політика / Левченко О. П. // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П.Сурмін, В.Д.Бакуменко, А.М.Махненко та ін..; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П.Трощинського, Ю.П.Сурмін. – К.: НАДУ, 2010. – С. 445.  

Двомовність (білінгвізм) / Левченко О. П. // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П.Сурмін, В. Д.Бакуменко, А.М.Махненко та ін..; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П.Трощинського, Ю.П.Сурмін. – К.: НАДУ, 2010. – С. 130, 131.  

Робоча мова / Левченко О. П. // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П.Сурмін, В.Д.Бакуменко, А.М.Махненко та ін..; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П.Трощинського, Ю.П.Сурмін. – К.: НАДУ, 2010. – С. 625.  

Державна мова / Левченко О. П., Плотницька І. М. // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П.Сурмін, В.Д.Бакуменко, А.М.Махненко та ін..; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П.Трощинського, Ю.П.Сурмін. – К.: НАДУ, 2010. – С. 144.  

Система тестування державних службовців з української мови / О. П. Левченко, І. М. Плотницька // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування : Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2007 р.: У 4 т. / За заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. — Київ: Вид-во НАДУ, 2007. — С. 302-303.