Лінгвокультурологія

 У статті на матеріалі публіцистики досліджено принципи вербалізації концептів для виявлення культурно значимої інформації, визначено концептуалізовані простори, залучені до вербалізації певних значень. Досліджено принципи виокремлення культурно значимих концептів та виявлення їх національно-культурної специфіки, запропоновано засади лінгвокультурологічного дослідження: використання мегатекстової інформації, передусім, близькоспоріднених мов; системний підхід (необхідно вивчати тезаурус культурно значимих концептів та символів).
Ключові слова: культурно значимий концепт, символ, концептосфера, національно-культурна специфіка.

In this article the principles of verbalization of the concepts are analyzed on the basis of the publicistic writing with the aim of determining of national cultural information; the conceptualized spaces involved in the verbalization of certain meanings are specified. The principles of identification of the culturally valuable concepts are being explored and their nationally cultural specific features are being revealed. The following bases of linguacultural analyses are being suggested: megatextual information the usage of closely related languages firstly, a systemic approach (thesaurus of culturally valuable concepts and symbols).
Key words: culturally valuable concept, symbol, conceptualized spaces, nationally cultural specific.

 Когнітивна лінгвістика має низку напрямів та методів дослідження мовних значень (теорія прототипів Е. Рош, фреймова семантика Ч. Філлмора, теорії метафори Дж. Лакоффа, М. Джонсона, М. Тернера, Ж. Фоконьє тощо). Вважається, що існує “...три різних концепції прототипного підходу: власне семантика прототипів (головним чином, це психологічний й антропологічний підходи в дусі Е. Рош); семантика стереотипів (Г. Патнам); концепція родинної (сімейної) подібності Л. Віттгенштейна» [КСКТ, 140]. Ідеї прототипного підходу витримали багато критики [див. про це: Рахилина, 2000; Харитончик, 1992; Пинто де Лима, 1995; Солсо, 2002] однак використовуються й розвиваються сучасною лінгвістикою (А. Вежбицька, Дж. Лакофф, М. Джонсон, Р. Ленекер, Є. Бартміньский, С. Нєбжеговска, Ю. Солодуб, В. Телія тощо).

Статтю присвячено проблемі використання когнітивної парадигми у лінгвокультурології. Подано аналіз одного з базових понять лінгвокультурології – терміна прототип. Зіставлено обсяг понять прототип та стереотип.

Paper is devoted to the problem of cognitive paradigm usage in linguistic culturology. Analysis of basic linguistic culturology concept – prototype – is done. Conceptions prototypeand stereotype are compared.

Стаття присвячена проблемі використання когнітивної парадигми у контрастивістиці. Подається аналіз базового поняття лінгвокультурології – терміна культурно значимий концепт. Досліджуються принципи виділення культурно значимих концептів, пропонуються засади лінгвокультурологічного дослідження.

This article considers the issue of cognitive paradigm usage in contrastive linguistics. The analysis of basic linguacultural notion the term culturally valuable concept is given. Principles of culturally valuable concepts identification are explored. Basics of linguacultural analys are suggested.

Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.02.01; 10.02.02 / Левченко Олена Петрівна ; Національна академія держ. управління при Президентові України. Львівський регіональний ін-т держ. управління. - Л., 2007. - 465 арк.+ 255арк. (дод.). - арк. 423-465.

Текст дисертації PDF >>

Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 ; 10.02.02 / Левченко Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. - К., 2007. - 36 с.

 Текст автореферату PDF >>