Національно-культурна специфіка фразеологічних одиниць

Національно-культурна інформація, яку зберігає фразеологія, є різнотипною, вона стосується різних рівнів (концептуального, вербального тощо). Фразеологія - це вербалізована частина системи стереотипних уявлень та оцінок певного соціуму, які закріпилися у мові знаковим способом і якими керується свідомо чи підсвідомо людина у своїй діяльності; фразеологічний матеріал - це ключ до експлікації прототипових репрезентацій певних об'єктів, явищ, процесів тощо, а також система, що містить специфічну розгалужену систему символів. Національно-культурна інформація пов'язана з фоном, тобто з архаїчними міфологічними уявленнями, звичаями, ритуалами, традиціями господарювання, християнством, переважаючими у певній лінгвоспільноті філософськими концепціями, геополітичними прагненнями тощо. Звичайно культурний фон формується і під впливом культур, які взаємодіють з досліджуваною безпосередньо чи опосередковано.

Досліджується співвідношення між інтерлінгвальним та специфічним у фразеологічних картинах світу. Вивчаються закономірності творення фразеологічного значення, базові метафори чи базові метафоричні принципи, структурні моделі, простежується роль символу у фразеології.

Correlation between common and specific in the phraseological pictures of world is explored. Conformities to the law of creation of phraseological meaning, base metaphors or base metaphorical principles, structural models are studied and a role of a symbol in phraseology is traced.

Безеквівалентна російська і українська фразеологія [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 ; 10.02.02 /Левченко Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. - К., 1995. - 23 с.