Фразеографія

Фразеографія й виклики часу дво- та багатомовні словники порівнянь // Slawistische Forschungen und Texte 24: Lexikographische Innovation — Innovative Lexikographie : Georg Olms Verlag: Hildesheim-Zürich-New York, 2017. — C. 113-133.

Цитата:

  • Тенденція вільного поводження зі словом і текстом у „головному“ нурті спричинила специфічний її вияв на периферії – появу культури „копіювати-вставити“, де вже нема постмодерністської ідеї – гри, а наявне лише „копіювання“ в різних його виявах: від тиражування чи мережевого «поширення» текстів (за широким розумінням цього поняття) до банального плагіату. Хорошою ілюстрацією культури «копіювати-вставити» й панівної ідеї „нормоцентризму“ (про який нижче) є такі зауваги: 
  • [...] велика кількість порівнянь, які О. Левченко наводить у словнику, відсутні в наявних фразеологічних словниках і навряд чи можуть увійти в них, оскільки їх функціонування надто обмежене [...] У ньому [в Левченко 2011 – О. Л.] багато індивідуально-авторських порівнянь, що не закріплені мовною системою (Космеда 2015: 47).

  •  

    „Копіювати“ і „вставити“ дуже корисні опції сучасних текстових редакторів, однак переписування інших словників аж ніяк не може бути метою лексикографа. Окрім того, особливу цінність вбачаю у власне індивідуально-авторських одиницях та трансформованих стійких порівняннях, які постачають важливу інформацію про ціннісні орієнтири лінгвоспільнот, окреслюють напрямки ймовірних мовних змін.

Studia Linguistica, Vol. IX, 2016, c.160-169.

Розглянуто соціокультурні та технологічні чинники, які помітно впливають на підходи до укладання словників, зокрема словників порівнянь; постмодерністські ідеї, пов’язані з мовою, інтерактивність сучасного мовця. Приділено увагу такому явищу, як нормоцентризм. Досліджено проблему добору матеріалу до словників, зокрема дискусійному питанню відображення у словниках індивідуально-авторських одиниць, критеріям узусності слова чи вислову, динаміці фразеологічної системи. Зроблено висновки про підходи до укладання словників різних типів.

Ключові слова: словникарство; тезаурус; нормативний словник; словник порівнянь; нормоцентризм, інтерактивність, індивідульно-авторське порівняння, трансформоване порівняння, динаміка фразеологічної системи.

 У статті розглянуто декілька типів словників стійких порівнянь. Проаналізовано підходи до укладання зазначених словників та структуру словникових статей. Запропоновано проспект багатомовного словника стійких порівнянь, у якому здійснено спробу зіставно описати фрагменти української, російської, білоруської, болгарської та польської мовних картин світу, пов’язаних із вербалізацією низки ознак (близько 130).

Ключові слова: лексикографія, словник, лінгвокультурологія, стійке порівняння, атрибутне порівняння, сценарне порівняння.

The article considers several types of dictionaries of set comperisons. Approaches to compiling of such dictionaries and the structure of items are being analyzed. A conceptual project of a multilinguel dictionary of set comparisons is presented.  The attempt to describe and ompare fragments of Ukrainian, Russian, Byelorussian, Bulgarien and Polish linguistic world pictures related to verbalization of a range of attributes (about 130) is made.
Key words: lexycography, dictionary, linguistic cultured studies, set comparison, attributive comparison, scenary comparison.

 У статті розглянуто декілька типів словників стійких порівнянь. Проаналізовано підходи до укладання зазначених словників та структуру словникових статей, а також проблеми інтерпретації порівнянь за низкою ознак у цих працях.

The article considers several types of dictionaries of set comperisons. Approaches to compiling of such dictionaries and the structure of items are being analyzed.

Проблемам історії, зокрема, української фразеографії XIX-XX ст. присвячені дослідження Л. В. Самойлович [Самойлович 2000], В. Д. Ужченка та Д.В. Ужченка [Ужченко 2005], Ж. Краснобаєвої-Чорної та А. Боровик [Краснобаєва-Чорна, Боровик 2011]; теорію фразеографії розглянуто у [Чепасова 2009]; критичний аналіз двомовних словників представлено у праці О. Ф. Арсентьєвої [Арсентьева 2006]. Сьогодні зростає потреба в появі якісних перекладних фразеографічних праць. Мета цієї праці – простежити основні теоретичні засади та здобутки перекладної слов’янської фразеографії.